Razpisovalec: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok za prijavo: 1.9.2022, 20.2.2023, 31.8.2023, 15.1.2024 in 26.8.2024

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij, ki bodo zagotavljale kapacitete za predelavo ali obdelavo lesa oziroma trajnostno gradnjo na snovno učinkovit, okolju prijazen način, v skladu s principi krožnega gospodarstva in z najboljšo razpoložljivo tehnologijo.

Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge in ki imajo registrirano dejavnost:
C16 (Obdelav a in predelava lesa) ali
C31 (Proizvodnja pohištva, razen C31.03 – proizvodnja žimnic).

Predvidena višina sredstev je 28 milijonov evrov, v letih od 2022 do 2026.

Višina sofinanciranja: največ 60% upravičenih stroškov.

Upravičeni stroški so:

  • stroški gradnje,
  • stroški nakupa opredmetenih sredstev,
  • stroški nakupa neopredmetenih sredstev.