Izdelava investicijske in poslovne dokumentacije

Tempus Babnik | TK

Teja Koršič, vodja projektov

JAVNI SEKTOR:

^

dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP

^

predinvesticijska zasnova – PIZ

^

investicijski program – INVP

^

novelacija investicijskega programa

^

študija izvedbe

^

poročilo o izvajanju

^

poročilo o spremljanju rezultatov in učinkov

ZASEBNI SEKTOR:

^

poslovni načrt

^

investicijski program

Na osnovi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ ter področnih Uredb izdelujemo vse potrebne investicijske dokumente

Za porabnike javnih proračunskih sredstev pripravljamo investicijsko dokumentacijo v skladu z veljavno zakonodajo. Izdelujemo naslednje investicijske dokumente:

 • dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP,
 • predinvesticijska zasnova – PIZ,
 • investicijski program – INVP,
 • novelacija investicijskega programa,
 • investicijska zasnova (IZ),
 • študija izvedbe,
 • poročilo o izvajanju,
 • poročilo o spremljanju rezultatov in učinkov

Za presojo upravičenosti projektov so uporabljene naslednje metode:

 • ekonomsko vrednotenje po metodi stroškov in koristi (CBA),
 • prometno – ekonomsko vrednotenje po metodi stroškov in koristi (CBA),
 • analiza stroškovne učinkovitosti,
 • analiza tveganja,
 • analiza občutljivosti,
 • analiza vplivov,
 • multikriterijska analiza,
 • druge primerne metode, ki upoštevajo pravila stroke ter posebnosti posameznega področja.

Pripravljamo tudi poslovne načrte in investicijske programe za podjetja ter druge dokumente, ki so podlaga za pridobivanje nepovratnih sredstev iz različnih virov ali za zagotavljanje financiranja poslovnih projektov, kot so na primer:

 • študija variant,
 • študija upravičenosti (izvedljivosti) za projekte kohezijske politike,
 • vloge in dokumenti za pridobitev sredstev evropske kohezijske politike in drugih ugodnih finančnih virov,
 • druge študije in ekonomske analize,
 • spremljanje in poročanje o izvajanju sofinanciranih projektov.

Uspeh ni nikoli naključje! Uresničitev vaše ideje je vaš in naš skupni cilj.

Tempus Babnik d.o.o.

Naslov

Letališka 33
1000 Ljubljana

Telefon

+386 1 586 4170

+386 40 631 595 (Marija)

+386 40 331 134 (Teja)

+386 40 645 595 (Irena)

Email

info@tempus-babnik.si

Naši partnerji