Razpisovalec: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok za prijavo: 26.8. 2022

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ureditve, dograditve in razširitve gospodarske javne infrastrukture in sicer: prometne infrastrukture, energetske infrastrukture, komunalne infrastrukture, vodne infrastrukture (samo protipoplavnih ukrepov) in infrastrukture za telekomunikacije na območjih obstoječih ekonomsko – poslovnih con.

Upravičenci:

Upravičeni prijavitelji do nepovratnih sredstev po tem javnem razpisu so občine, ki so hkrati investitor in nosilec operacije. Projektna partnerstva občin niso upravičeni prijavitelji.

Višina sofinanciranja: do 75 % upravičenih izdatkov za Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in 70 % za Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija, upoštevajoč maksimalno višino sofinanciranja (glede na izračunano finančno vrzel)

Upravičeni stroški:

  • gradnja nepremičnin;
  • nakup nezazidanih zemljišč;
  • stroški informiranja in komuniciranja;
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Stroški navedeni pod zaporednimi številkami od 2 do 4 so lahko upravičeni le v primeru, če nastanejo tudi stroški pod številko 1.

Stroški arheoloških izkopavanj so upravičeni v primeru, da so predvideni v vlogi in pripadajoči dokumentaciji.

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.