Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok za prijavo: 18.4.2023

Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, in sicer:

 • ureditev objektov oziroma nakup opreme za predelavo ali trženja kmetijskih proizvodov,
 • ureditev skladiščnih kapacitet oziroma nakup opreme za namen skladiščenja,
 • ureditev objektov in nakup opreme za oskrbo z vodo, posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode, ponovno uporabo vode, ureditev greznic in čistilnih naprav,
 • ureditev objektov in nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije ter proizvodnjo bioplina (do 50 kW) za lastno porabo,
 • nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in energetsko varčnejše opreme ter rekonstrukcija objektov in nakup opreme, ki prispevajo k zmanjšanju toplotnih izgub in
 • rekonstrukcija objektov, ki prispevajo k zmanjšanju toplotnih izgub z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo, nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov ter nakup energetsko varčnejše opreme,
 • nakup opreme in naprav za ponovno uporabo stranskih proizvodov in
 • ureditev distribucijskih centrov, v katerih se izvaja predelava ali trženje kmetijskih proizvodov članov skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma članov zadruge.

Do podpore so poleg prej navedenih naložb upravičene še naložbe:

 • v predelavo kmetijskih proizvodov za nakup mobilnega predelovalnega obrata in naložbe v obrat za uporabo stranskih proizvodov, ostankov in drugih neživilskih surovin
 • za trženje kmetijskih proizvodov za ureditev prodajnih in degustacijskih prostorov, nadgradnjo lastnih mobilnih prodajaln oziroma nakup pripadajoče opreme, namenske aparate za prodajo ter opremo za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov.

 Upravičenci:

 • nosilci kmetije, nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji
 • samostojni podjetniki posamezniki,
 • zadruga,
 • zavod ali gospodarska družba.

Upravičeni stroški:

V okviru javnega razpisa se lahko uveljavlja naslednje kategorije upravičenih stroškov:

 • stroški ureditve objektov,
 • stroški nakupa, namestitve oziroma vgradnje opreme, strojev in naprav za trženje ali predelavo, vključno z laboratorijsko tehnologijo in IKT,
 • prispevek v naravi,
 • splošni stroški
 • stroški nakupa tovornih vozil z opremo, za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov

Višina sofinanciranja:
Stopnja javne podpore je 30 %upravičenih stroškov in se lahko poveča za:
5 % za naložbe v predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov,
5 % za naložbe v povečanje okoljske učinkovitosti,
5 % za naložbe v predelavo proizvodov, če je upravičenec vključen v ukrep dobrobit živali,
10 % za naložbe upravičencev, katerih sedež ali naslov oziroma lokacija naložbe se nahaja na problemskih območjih.