Javni razpis je sestavljen iz dveh sklopov, I in II, vsak sklop se bo izvedel v dveh fazah, A in B.

Razpisovalec: Javna agencija SPIRIT

Rok za prijavo:
Podjetja se najprej prijavijo za vključitev v FAZO A.
SKLOP I: 15.9.2022, 16.1.2023, 15.6.2023, 15.11.2023, 15.3.2024,
SKLOP II :15.11.2022, 15.4.2023, 15.9.2023,15.1.2024, 15.4.2024

Roki za oddajo vlog za fazo B v obeh sklopih javnega razpisa so v 30 dneh od datuma zaključka faze A in so natančno opredeljeni v pogodbi za fazo A pri vsakem od prejemnikov.

Predmet javnega razpisa je zagotovitev strokovne pomoči podjetjem v Akademiji TKT (faza A) ter sofinanciranje izvedbenih projektov z vključeno procesno in/ali organizacijsko inovacijo (faza B) na področju prehoda iz linearnih v krožne procese kreiranja vrednosti produktov in storitev.

Upravičenci:
sklop I, namenjen MSP, ki imajo najmanj 20 zaposlenih
sklop II, namenjen zagonskim, mikro in malim podjetjem, ki imajo najmanj 1 in največ 19 zaposlenih

Podjetja v sklopu II se delijo na 2 skupini:
Skupina zagonskih podjetij – skupina ZP
V to skupino spadajo zagonska podjetje, ki so za potrebe tega javnega razpisa opredeljena kot mikro in mala podjetja v skladu z definicijami v Prilogi I Uredbe GBER, ki še nimajo razvitega nobenega produkta ali storitve in ki še ne beležijo prihodkov od prodaje na trgu.

Skupina mikro in malih podjetij – skupina MMP
V to skupino spadajo mikro in mala podjetja v skladu z definicijami v Prilogi I Uredbe GBER, ki imajo razvit že vsaj en produkt ali storitev in ki beležijo prihodke od prodaje na trgu.

Upravičeni stroški:

Upravičeni stroški, ki bodo priznani v okviru posamezne faze, so stroški izvedbe aktivnosti v Akademiji TKT (FAZA A) in stroški za izvedbo posameznih izvedbenih projektov (FAZA B).

Opredeljeni upravičeni stroški sofinanciranja:

  • stroški investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva: nakup opreme,
  • stroški osebja (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci),
  • stroški instrumentov, opreme, objektov in zemljišč,
  • stroški pogodbenih raziskav, znanj in patentov,
  • posredni stroški v okviru dodatnih režijskih stroškov in drugih stroškov poslovanja, vključno s stroški materiala, zalog,
  • stroški svetovalnih storitev, ki jih zagotovijo zunanji svetovalci.

Višina sofinanciranja:
FAZA A: 100%
Shema pomoči de minimis; v obliki storitve zunanjega svetovalca in ne v obliki nakazila subvencije.
Sklop I: do 34.770 evrov
Sklop II: do 18.300 evrov

FAZA B: do 50%/do 70%
Shema pomoči de minimis/shema državne pomoči RRI/shema državne pomoči MSP.
Sklop I: od 40.000 evrov do 90.000 evrov.
Sklop II: od 10.000 evrov do 40.000 evrov.