Razpisovalec: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok za prijavo:

19.12.2022, 27.03.2023 in 29.05.2023

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa se deli na dva sklopa:

SKLOP 1 je sofinanciranje investicij v popolno prenovo oz. rekonstrukcijo nastanitvene turistične infrastrukture višje in visoke kakovosti (3-5 zvezdic- v nadaljevanju * oz. 3-4 jabolka).

SKLOP 2 je sofinanciranje investicij v izgradnjo novih nastanitvenih obratov (t.j. novogradenj) nastanitvene turistične infrastrukture višje in visoke kakovosti (3-5* oz. 3-4 jabolka).

Predmet sofinanciranja na obeh sklopih tega javnega razpisa so investicije, ki se nanašajo na vlaganja v naslednje nastanitvene obrate:

  • hotele in motele, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 20 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije vsaj 3* ali vsaj 30 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije vsaj 4*;
  • penzione in gostišča, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 10 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije vsaj 3*;
  • turistične kmetije, ki bodo po zaključeni investiciji imele vsaj 5 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije 3 jabolka;
  • kampe, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 30 nastanitvenih enot (kampirna mesta) kategorije vsaj 4*;
  • glampinge, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 5 nastanitvenih enot (bivalnih enot) kategorije vsaj 4*. 

Upravičenci:

MSP z najmanj 1 zaposlenim na dan oddaje vloge in s sedežem ali poslovno enoto ali podružnico v Republiki Sloveniji.

Za prijavitelje iz prejšnjega odstavka štejejo prijavitelji, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti s področja gostinstva in turizma ter imajo, skladno s Prilogo I k Standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08- SKD 2008), registrirano eno od naslednjih dejavnosti:

SKD I55.100 – Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov,

SKD I55.202 – Turistične kmetije s sobami,

SKD I55.300 – Dejavnost avtokampov, taborov.

Upravičeni stroški:

V okviru javnega razpisa se lahko uveljavlja naslednje kategorije upravičenih stroškov:

  • Stroški investicij v opredmetena osnovna sredstva (vključno z morebitnimi stroški naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije),
  • Stroški investicij v neopredmetena osnovna sredstva,
  • Stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Višina sofinanciranja:

Sofinanciranje  je odvisno od velikosti podjetja prijavitelja in lokacije, na kateri bo izvedena investicija (15-50%).

Intenzivnost pomoči po regionalni shemi:

Območje »a«:

Velika podjetja 30%
Srednje velika 40%
Mikro in mala podjetja 50%

Območje »c« (Obalno-Kraška regija):

Velika podjetja 25%
Srednje velika 35%
Mikro in mala podjetja 45%

Območje »c« (Goriška, Gorenjska in Osrednjeslovenska regija):

Velika podjetja 15%
Srednje velika 25%
Mikro in mala podjetja 35%