Računovodstvo, vavčersko in ekonomsko svetovanje.

Izdelava investicijske dokumentacije

Na osnovi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ ter področnih Uredb izdelujemo vse potrebne investicijske dokumente

Za porabnike javnih proračunskih sredstev pripravljamo investicijsko dokumentacijo v skladu z veljavno zakonodajo. Izdelujemo naslednje investicijske dokumente:

 • dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP,
 • predinvesticijska zasnova – PIZ,
 • investicijski program – INVP in
 • novelacija investicijskega programa.

Pripravljamo tudi poslovne načrte in investicijske programe za podjetja ter druge dokumente, ki so podlaga za pridobivanje nepovratnih sredstev iz različnih virov ali za zagotavljanje financiranja poslovnih projektov, kot so na primer:

 • študija variant,
 • študija upravičenosti (izvedljivosti) za projekte kohezijske politike,
 • vloge in dokumenti za pridobitev sredstev evropske kohezijske politike in drugih ugodnih finančnih virov,
 • druge študije in ekonomske analize,
 • spremljanje in poročanje o izvajanju sofinanciranih projektov.

Smo strokovnjaki za:

 • izdelavo dokumentacije za vloge na razpise za nepovratna sredstva,
 • izdelavo dokumentacije za pridobitev sredstev iz kohezijskega in drugih finančnih skladov Evropske unije in iz drugih virov,
 • izdelavo poslovnih načrtov,
 • recenzijo investicijske dokumentacije,
 • pripravo podlag za javno zasebno partnerstvo,
 • pripravo in izvedbo javnih naročil in
 • evalvacijo ponudb.

Ciljne skupine:

 • gospodarske družbe,
 • samostojni podjetniki,
 • nevladne organizacije,
 • ministrstva,
 • občine,
 • javna podjetja in ustanove in
 • drugi porabniki javnofinančnih sredstev.

KONTAKTIRAJTE NAS

TEMPUS BABNIK družba za
ekonomsko svetovanje d.o.o.
Letališka 33, 1000 Ljubljana, SLO

TEL: 01/ 586 41 70
FAX: 01/ 586 41 74
GSM: 040/ 631 595

E-mail: marija@tempus-babnik.si