Razpisovalec: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok za prijavo: 30. 6. 2022 in 18. 11. 2022

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij mikropodjetij v opredmetena in neopredmetena sredstva ter stroškov plač ter drugih stroškov dela v povezavi z razvojem novih proizvodov iz lesa.

Upravičenci:

Mikro podjetja, v razredu od 0 do 5 zaposlenih, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge in ki imajo registrirano dejavnost:

  • C16 (Obdelava in predelava lesa) ali C31 (Proizvodnja pohištva, razen C31.03 proiz vodnja žimnic).

Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega projekta mora znašati vsaj 5.000,00 EUR ter največ 50.000,00 EUR.

Skupna predvidena višina sredstev je 1.000.000 EUR, v letih 2022 in 2023.

Višina sofinanciranja: največ 60% upravičenih stroškov

Upravičeni stroški:

  • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev,
  • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev,
  • stroški plač.